SZKOLMED M.Piejak, M.Wojciechowska Sp. j.


Home

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

W dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane w skrócie „RODO”. Dokument ten ujednolica przetwarzanie danych osobowych w całej Unii Europejskiej, a także zobowiązuje podmioty przetwarzające dane osobowe do zmiany sposobu informowania o tym, jak te dane są przetwarzane oraz jakie przysługują właścicielom danych dodatkowe uprawnienia.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapisami rozporządzenia RODO dotychczasowe zgody na przetwarzanie danych osobowych uczniów wyrażone przez rodziców/ustawowych opiekunów są nadal ważne. Ustawodawca zobowiązał nas tylko do poinformowania Państwa o niżej wymienionych uprawnieniach i przekazania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych, co niniejszym czynimy.

1. Administratorem Państwa danych osobowych i danych o stanie zdrowia ucznia jest firma SZKOLMED M.Piejak, M.Wojciechowska Spółka jawna. Z administratorem można skontaktować się listownie, telefoniście lub osobiście w siedzibie zakładu (dane kontaktowe w zakładce KONTAKT). Inspektorem Ochrony Danych w SZKOLMED Spółka jawna jest mgr inż Marek Wojciechowski. Dane kontaktowe na dole strony.

2. Dane osobowe oraz dane o stanie zdrowia ucznia przetwarzane będą w celu prowadzenia dokumentacji medycznej  w placówce oświatowo wychowawczej, w celu sporządzania ewidencji osób objętych opieką pielęgniarską na potrzeby NFZ w biurze firmy SZKOLMED oraz w celach realizacji profilaktyki zdrowotnej na podstawie art. 9 ust 2 pkt a, h. rozporządzenia RODO.

3.  Odbiorcą danych osobowych i danych o stanie zdrowia ucznia będą: Narodowy Fundusz Zdrowia, lekarz rodzinny POZ, do którego jest zdeklarowany uczeń, Zespół Ratownictwa Medycznego w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, oraz na podstawie pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego - nauczyciel W-F, wychowawca klasy, pedagog szkolny, psycholog szkolny w zakresie  danych o stanie zdrowia ucznia.

4. Dane osobowe i dane o stanie zdrowia (typ niepełnosprawności) będą przechowywane w wersji elektronicznej w informatycznym systemie przetwarzania danych do zakończenia procesu edukacji szkolnej. Dane o stanie zdrowia (karta zdrowia ucznia) do ukończenia szkoły podstawowej, a następnie powinna być odebrana przez rodzica/opiekuna prawnego od pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania  i dostarczona do następnej placówki edukacyjnej. Po zakończenia etapu kształcenia karta zdrowia zostanie przekazana przez pielęgniarkę szkolną do lekarza rodzinnego POZ, do którego jest zdeklarowany uczeń.

5. Gwarantowane jest prawo dostępu do treści danych osobowych oraz danych o stanie zdrowia, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu. Kopię danych osobowych można uzyskać w biurze firmy SZKOLMED.

6. Gwarantowane jest prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie danych osobowych i danych o stanie zdrowia narusza przepisy rozporządzenia RODO.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW, WYKONAWCÓW

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma SZKOLMED M.Piejak, M.Wojciechowska Spółka jawna. Z administratorem można skontaktować się listownie, telefoniście lub osobiście w siedzibie zakładu (dane kontaktowe w zakładce KONTAKT). Inspektorem Ochrony Danych w SZKOLMED Spółka jawna jest mgr inż Marek Wojciechowski. Dane kontaktowe na dole strony.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji umów.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji umowy i maksymalnie 5 lat po jej zakończeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Posiadacie Państwo prawo do : żądana od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargo do organu nadrzędnego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest przez Państwa dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy. Odmowa podania danych może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji umowy.

 

 

 

 

 

 

 

Inspektor Ochrony Danych w SZKOLMED M.Piejak, M.Wojciechowska Spółka jawna 

mgr inż. Marek Wojciechowski     e-mail:  iodo@szkolmed.com.pl

da


Home