SZKOLMED M.Piejak, M.Wojciechowska Sp. j.


Home

CELE I ZADANIA SPÓŁKI

 

Celem Spółki są świadczenia opieki nad dzieckiem zdrowym. Cele te realizowane są przez:

 

 • usługi profilaktyczne i działania w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej dla dzieci i młodzieży oraz rodziców w środowisku nauczania i wychowania;

 • usługi pielęgniarskie w urazach, zatruciach i nagłych zachorowaniach.

 

Naszym nadrzędnym celem jest: "aby nasze nowe pokolenie było naszą dumą, obecnie i w przyszłości"

 

Do podstawowych zadań Spółki należy:

 • zapewnienie opieki uczniom z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi;

 • promocja zdrowia i edukacja zdrowotna;

 • poradnictwo w zakresie zachowań zdrowotnych sprzyjających poprawie lub utrzymaniu zdrowia w dobrej kondycji;

 • wykonywanie testów przesiewowych w celu wykrywania nieprawidłowości i odchyleń w stanie zdrowia;

 • wykonywanie zabiegów fluoryzacji zębów;

 • okresowa i bieżąca kontrola stanu sanitarno-higienicznego;

 • okresowe przeglądy higieny osobistej uczniów i wychowanków;

 • udzielanie pierwszej pomocy w urazach, zatruciach i nagłych zachorowaniach uczniów i pracowników szkoły;

 • realizowanie zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem programów zdrowotnych wdrażanych w województwie;

 • monitorowanie szczepień ochronnych;

 • współpraca z zakładami opieki zdrowotnej, poradniami medycyny rodzinnej, dyrektorami szkół, wojewódzką i miejską stacją sanitarno-epidemiologiczną oraz organami samorządu terytorialnego i innymi instytucjami w celu uzyskania zdolności do pełnej realizacji opieki nad dziećmi i młodzieżą;

 • kontakty z rodzicami, kształtowania poczucia odpowiedzialności rodziców za zdrowie ich dzieci.

 


Home